STATUT NADACE

 JUDr. Nataša Brožová, Praha

  zřídila nadační listinou dne 10.11.2003 za účelem podpory a pomoci při zavádění nových léčebných a diagnostických metod a podpory výzkumu s cílem zlepšení léčebných výsledků Kliniky radiologie a onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové a v celém regionu nadaci s názvem „Nadace Východočeská onkologie“ a dnem 12.2.2004 s identifikačním číslem 260 05 981 byla tato nadace zapsána do nadačního rejstříku. K úpravě právních poměrů nadace vydává její Správní rada podle § 4 zák. č. 227/1997 Sb. tento

 Statut 

Část I.

 Čl. 1

Název nadace 

„ Nadace Východočeská onkologie“

 Čl. 2

Sídlo nadace

Sídlem nadace je Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Klinika onkologie a radioterapie, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové. 

Čl. 3

Právní poměry nadace

Nadace je právnickou osobou, její právní poměry se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích, nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, dalšími obecně závaznými právními předpisy, nadační listinou a tímto statutem.

 Čl. 4

Územní působnost nadace

Nadace vyvíjí svoji činnost na území východočeského regionu. Pokud je to třeba k plnění jejích úkolů, může nadace realizovat své záměry i mimo uvedený region. 

Čl. 5

Cíl nadace

Nadace se zřizuje za účelem podpory a pomoci při zavádění nových léčebných a diagnostických metod a podpory výzkumu s cílem zlepšení výsledků Kliniky radioterapie a onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové a v celém regionu.

 Čl. 6

Činnost nadace

K dosažení uvedeného cíle bude nadace zejména zajišťovat následující :

a) soustřeďovat finanční prostředky na účtu nadace,

b) provádění vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu

c) realizování odborných seminářů, vzdělávání a osvěty veřejnosti

d) podporu a přípravu regionálních setkání onkologů, klinické semináře a doškolovací kurzy pro mladé onkology,

e) podporu a přípravu spolupráce s českými a zahraničními onkologickými centry. Stáž lékařů a fyziků na onkologickém ústavu Charité v Berlíně zaměřené na lékařské a fyzikální aspekty radioterapie s modulovanou intenzitou,

f) podporu a pomoc při zabezpečení studijní literatury, pomůcek a vytváření nových programů pregraduální výuky pro studenty,

g) zpracování informační publikace pro pacienty o riziku nádorových onemocnění, možnostech prevence, příznacích, léčebných možnostech, komplikacích léčby, alternativní medicíně,

h) zpracování standardů onkologické péče pro jednotlivé diagnosy – publikace pro obvodní lékaře a regionální ambulantní a lůžková zařízení, včetně kontaktních adres lékařů Kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové,

i) podporu a pomoc při zavádění nových léčebných a diagnostických metod (nový plánovací systém pro brachyterapii) s cílem zlepšení léčebných výsledků Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové a v celém regionu,

j) podporu důležitých projektů postgraduálního studia,

k) nákupy moderních přístrojů.

 Čl. 7

Aktivisté nadace

1. Sbor aktivistů nadace tvoří zletilí občané, kteří se zaváží spolupracovat s nadací při její činnosti, směřující k realizaci cíle nadace, vysloví souhlas s jejím statutem a zaváží se platit příspěvek na činnost nadace nejméně ve výši 1000,- Kč ročně.

2. O přijetí do sboru aktivistů rozhoduje Správní rada a jí pověřený člen vede seznam aktivistů.

  

Část II.

Majetek nadace

 Čl. 8

Zdroj nadace

Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti, jak jsou uvedeny shora, bude nadace získávat zejména z následujících zdrojů:

a) příspěvky aktivistů nadace,

b) dary právnických a fyzických osob věnované nadaci,

c) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadace.

 Čl. 9

Používání prostředků nadace

Prostředků nadace lze použít pouze k realizaci cíle nadace uvedeného v čl. 5, a to zejména na:

a) příspěvky a finanční zajištění činnosti uvedené v čl. 6,

b) odměny, které se poskytují za práci pro nadaci vykonanou na základě objednávky nebo s předchozím souhlasem správní rady nadace,

c) náhrady cestovních výdajů těch, kteří podle předchozího odstavce vykonávají práci pro nadaci, a to podle platných předpisů na základě vyúčtování předloženého správní radě nadace.

 Prostředky nadace lze poskytovat podle pravidel stanovených pro každý kalendářní rok Správní radou.

  

Část III.

Orgány nadace

 Čl. 10

Správní rada 

1. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace a je statutárním orgánem nadace.

2. Do výlučné působnosti Správní rady náleží:

a)  vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,

b) schvalovat rozpočet a jeho změny,

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva“),

d) rozhodovat o sloučení,

e) volit nové členy Správní rady a Dozorčí rady, nestanoví-li nadační listina jinak,
rozhodovat o odvolání člena Správní rady, Dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce,

f)  stanovit výši odměny za výkon funkce člena Správní rady, Dozorčí rady,

g) rozhodovat o zvýšení nadačního jmění.

 3. Správní rada nadace má 6 členů.

4. Funkční období členů Správní rady je tříleté.

5. Opětovné zvolení za člena Správní rady je možné.

6. Zanikne-li členovi Správní rady členství ve Správní radě před uplynutím funkčního období, zvolí Správní rada na uvolněné místo nového člena, jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve Správní radě zaniklo.

7. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady.

8. K rozhodnutí Správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

 9. Členství ve Správní radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) úmrtím

c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažný způsobem nebo opakovaně zákon č. 227/1997 Sb., nadační listinu nebo tento statut anebo i z jiných důvodů, pokud jsou stanoveny v nadační listině,

d) odstoupením.

 

Čl. 11

Jednání jménem nadace

Jménem nadace jednají společně dva členové Správní rady.

Podepisování za nadaci se děje tak, že k názvu nadace připojí své podpisy dva členové správní rady.

   

Čl. 12

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace.

2. Dozorčí rada zejména:

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací,

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,

c) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace,

d) upozorňuje Správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

3. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadace,

b)  svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadace, pokud tak neučiní předseda správní rady.

  4. Členové Dozorčí rady mají právo účastnit se jednání Správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

5. Funkce člena Dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena Správní rady nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce nadace.

 

Čl. 13

Výroční zpráva a účetnictví

Nadace zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 31. března následujícího kalendářního roku.

Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v § 25 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb.

Nadace vede účetnictví podle § 24 zákona č. 227/1997 Sb.

   

Část IV.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 

Čl. 14

Změna statutu

O změnách tohoto statutu rozhoduje Správní rada, a to třípětinovou většinou všech hlasů.

   

Čl. 15

Zrušení a zánik nadace

Nadace se zrušuje:

a) dosažením účelu, pro který byla zřízena, dnem uvedeným v rozhodnutí Správní rady o dosažení účelu nadace,

b) rozhodnutím Správní rady o sloučení s jinou nadací nebo nadačním fondem, dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení,

c)  rozhodnutím soudu o zrušení nadace dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

 

Likvidace nadace probíhá podle § 9 zákona č. 227/1997 Sb. s tím, že likvidační zůstatek bude převeden na jinou nadaci nebo nadační fond se sídlem ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a nebude-li taková existovat, tak bude převeden na nadaci nebo nadační fond, který má shodný nebo obdobný účel jako Nadace Východočeská onkologie prioritně se sídlem v regionu Královohradeckého kraje.

Nebude-li podle zjištění likvidátora takové nadace nebo nadačního fondu nebo odmítne-li takto zjištěná nadace nebo nadační fond likvidační zůstatek převzít, nabídne likvidátor likvidační zůstatek oznámením v celostátně rozšiřovaném deníku ostatním nadacím, poté nadačním fondům; likvidátor přednostně převede likvidační zůstatek na nadaci, popřípadě nadační fond, které jsou účelem likvidované nadaci nejbližší. Nepřijme-li likvidační zůstatek žádná nadace ani nadační fond, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, v níž má nadace nebo nadační fond sídlo. Pokud obec nabídku do 60 dnů od doručení nepřijme, přechází likvidační zůstatek po uplynutí této lhůty na stát. Likvidační zůstatek musí nabyvatel použít pro plnění obecně prospěšných cílů.

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 28. 2. 2004                                                      Správní rada